Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Aloittavan yrityksen rahoitus

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa. Se kuinka paljon rahaa alkuinvestointeihin tai käyttöpääomalle pitää olla, riippuu liikeideasta ja tulojen ja menojen syntymisen aikatauluista, jotka vaihtelevat eri toimialoilla suuresti.

Jos liiketoiminta perustuu yrittäjän oman osaamisen ja ajan myymiseen (esimerkiksi tulkkauspalvelut), on rahoitustarve yleensä silloin huomattavasti pienempi kuin, jos perustetaan esimerkiksi tavaroita valmistava yritys, vähittäis- tai erikoiskauppa, ravintola tai liikenne-/ huoltoasema, koska tällöin investointien, vaihto-omaisuuden ja käyttöpääoman tarve on suuri.

Sitten kun yritystoiminta on kannattavaa ja vakiintunutta, voidaan tulorahoituksella eli liiketoiminnasta tulevilla tuotoilla kattaa joko kokonaan tai osaksi tulevia investointitarpeita ja muita kehittämistarpeita.

Rahoitustarpeen suuruus ja rahan lähteet selvitetään liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä rahoituslaskelman avulla. Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvät laskelmat tarvitaan myös rahoitushakemuksen liitteeksi.

OMA PÄÄOMA

Yrittäjä voi sijoittaa liiketoimintaan omaa rahaa tai muuta rahanarvoista omaisuutta, joka on hänen omistuksessaan ja hallussaan. Mikäli oma pääoma on muuta kuin rahaa eli koneita tai laitteita, kutsutaan sitä apportiksi. Apportti voi olla vain omaisuutta, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Työsuoritusta koskeva sitoumus ei kuitenkaan voi olla apporttina.

Omaksi pääomaksi tarvitaan ehdottomasti myös rahaa (käyttöpääoma) pelkällä apportilla liikkeelle lähteminen voi olla haastavaa. Monesti kun liiketoimintaan kohdistuu ensin kustannuksia ja tulot tulevat viiveellä joudutaan rahalla hankinnan ja maksut maksamaan.

Yritykseen voivat sijoittaa myös yrittäjän ystävät, perheenjäsenet, tutut, kuka tahansa henkilö tai yritys/ yhteisö. Tällöin he ovat myös yrityksen osaomistajia ja saavat myös omistusosuuden yritykseen (kysymyksessä on tällöin osakeyhtiöstä).

Yrittäjän tai yrittäjien itsensä laittamaa rahaa tai apporttia kutsutaan siis omaksi pääomaksi.

VIERAS PÄÄOMA

Monesti alkava yrittäjä tarvitsee oman rahoituksen lisäksi yritykseen myös lainaa. Lainaa voi hakea joko pankista tai Finnvera Oyj:ltä, mutta kuten oman pääoman osalta myös ystävät, sukulaiset, muut henkilöt tai yritykset/ yhteisöt voivat yritykselle lainata rahaa ilman omistuksellisuutta.

Usein pankit (myös muut luotonantajat) haluavat lainapääomalle reaalivakuuden, kuten asunnon tai muun omaisuuden panttaamisen. Reaalivakuuden tarve riippuu monesti myös siitä minkä kokoisesta lainan määrästä on kysymys. Finnvera Oyj ei reaalivakuuksia ota, vaan yrittäjä itse yritysmuodosta riippuen ottaa lainasta tietyn kokoisen henkilökohtaisen vastuun, joka on 25 % - 100 % lainan kokonaismäärästä.

Mikäli yrittäjällä tai yrittäjäksi aikovalla henkilöllä ei ole reaalivakuuksia, mikä on varsinkin nuorille henkilöille tyypillistä, Finnvera Oyj pystyy antamaan pankille alkutakauksen yrittäjän hakemaan lainaan, jolloin reaalivakuusvaatimus täyttyy jopa 80 %:sti. Tämä monesti helpottaa lainan saantia.

Yrittäjän kannattaa muistaa, että lyhytaikaista rahoitusapua voi järjestyä myös maksuajan pidennyksellä kuten tavarantoimittaja lainoilla, leasing-ratkaisuilla tai luotollisilla pankkitileillä ja luottokorteilla.

Leasing-rahoitus on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoitettava kohde on pääasiallinen vakuus. Edellä mainituissa tapauksissa yrittäjän tulee kuitenkin huomioida todellinen vuosikorko, joka voi olla huomattavasti korkeampi kuin tavallisen pankin myöntämästä lainasta aiheutuva kustannus.

Finnvera Oyj on valtion erityisrahoituslaitos, joka rahoittaa alkavia ja toimivia yrityksiä yrittämisen eri vaiheissa. Finnvera voi toimia myös perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana, jos yrityksen tarvitsema rahoitus on korkeintaan 50 000 euroa.

Mikäli yrittäjä tarvitsee pankkilainansa vakuudeksi takausta, voi Finnvera olla takaamassa lainaa, tällöin puhutaan Finnvera Oyj:n alkutakauksesta. Rahoitusneuvottelut alkutakauksen osalta hoidetaan suoraan oman pankin kanssa ja pankki hakee alkutakausta Finnvera Oyj:ltä yrityksen puolesta.

Finnvera tarjoaa rahoitusta myös erilaisiin kansainvälistyvän yrityksen rahoitustarpeisiin. Lainoja ja takauksia voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta tai rahoittamaan suomalaisen emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Sekä vientitakuilla että vientiluotto- ja korontasauspalveluilla voidaan suojautua vientikaupan ulkomaisiin ostajiin, pankkeihin ja maihin liittyviltä riskeiltä sekä auttaa vientihankkeiden rahoituksen järjestymistä.

PÄÄOMASIJOITUKSET

Pääomasijoittaja kuten bisnesenkeli tai pääomasijoitusyhtiö sijoittaa kohdeyritykseen rahaa omistusosuutta vastaan, joka tyypillisesti on alle 50 prosenttia kokonaisomistuksesta. Pääomasijoittaja ottaa itselleen tulevaisuuden liiketoiminta mahdollisuuksien lisäksi myös liiketoimintaan liittyvän riskin, kun hän tekee sijoituksen yritykseen. Siksi hän odottaa vastapainoksi merkittävää tuottoa sijoitukselle. Sijoituksen ehdot määritellään huolellisesti osakassopimuksessa.

Joukkorahoitus lisää suosiotaan kasvavalla vauhdilla. Valittavana on erilaisia toimintamalleja. Yrityksille soveltuvat osake- ja velkapohjainen sekä ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoitus.

JULKINEN RAHOITUS

Aloittava yritys voi saada tukea yrityksen investointeihin tai kehittämiseen mm.  Pohjois-Savon ELY-keskukseltaMaaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko Ry:ltä tai Tekesiltä.

Tekesin rahoitus

Tekes rahoittaa vientiin ja kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kyky ja halu menestyä. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa, ja sitä haetaan projektiin, jonka kuluista Tekesin rahoitus kattaa osan.

Alkavat yritykset voivat Tekesin rahoituksen avulla muun muassa selvittää tuotteensa asiakastarvetta tai testata tuotekonseptiaan potentiaalisilla asiakkailla. Lisäksi Tekes voi myöntää rahoitusta tavaroiden, palvelujen ja prosessien kehitykseen ja pilotointiin.

Yritykset voivat hyödyntää myös Tekesin ohjelmia oman osaamisen ja verkoston laajentamiseen sekä asiantuntijapalveluja keksintöjen kehittämisessä, kaupallistamisessa ja suojaamisessa.

Yrityksen kehittämisavustus

Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Maaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko Ry voivat myöntää alkaville yrityksille kehittämisavustusta yrityksen kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin investointiavustusta.

Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan mm. yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yritykseen.  Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10 % - 35 % investointiavustuksella.

Kehittämis- tai investointiavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä joko Pohjois-Savon ELY-keskuksen tai Maaseudun kehittämisyhditys Kalakukko Ry:n  asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustusta saavalla yrityksellä tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset.

Maaseudun yritystuet maaseutualueilla

Pohjois-Savon ELY-keskus tai Maaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko Ry voi myöntää perustamistukea ja investointitukea maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Jos yrityksen perustajalle on kuitenkin myönnetty jo starttirahaa, ei perustamistukea voida myöntää.

Perustamistukea voi käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen kuten esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai muihin konsultointi- tai asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan myöntää myös toimivalle yritykselle, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Perustamistukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää enintään 10 000 euroa. Investointitukea voidaan myöntää aloittaville ja laajentaville yrityksille muun muassa

1. tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen

2. uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan

3. aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Ennen investoinnin toteuttamista yritys voi hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalvelujen hankintaan ja sitä voidaan myöntää 40– 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tämä toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Team Finlandin kansainvälistymispalvelut

Team Finland kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtionrahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Tarjolla on palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin neuvonnasta ja markkinatiedon tarjoamisesta rahoitukseen ja kansainvälisten kumppanien kartoittamiseen.

Eri tyyppisiä rahoituspalveluja tarjoavat useat Team Finland verkoston toimijat:

  • Pohjois-Savon ELY-keskus voi myöntää pk-yrityksille avustuksia kansainvälistymisen kehittämistoimenpiteisiin.
  • Tekes tukee yhdessä Finnveran kanssa yrityksen kasvua sen eri vaiheissa.
  •  Teollisuussijoitus puolestaan tekee pääomasijoituksia lupaavimpiin suomalaisiin yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa.
  •  Finnfund voi myöntää pitkäaikaista rahoitusta suomalaisyritysten tai niiden kumppaneiden perustamis- tai laajennusinvestointeihin kehitysmaissa.
  •  Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustukea yritysten kehitysmaihin suuntautuvan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin.
  • Lisätietoa Team Finlandin palveluista on sivuilla www.team.finland.fi/palvelut. Team Finlandin yhteydenottolomake on sivuilla www.tekes.fi/team-finlandyhteydenotto.