Pinnalla nyt

  • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
  • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Liikeidean kehittäminen ja arviointi

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä sinun on mietittävä liikeideaan liittyen omaa osaamistasi ja pohdittava, miten sitä voisi hyödyntää yritystoiminnassa Kuopion seudulla, tai muulla valitulla markkina-alueella. Osaaminen voi perustua mm. työkokemukseen, ammattitaitoon, koulutukseen tai vaikkapa harrastuksiin.

Menestyvien yritysten taustalla on aina vankka osaaminen ja ammattitaito sitä tuotetta ja palvelua kohtaan, jota tuotetaan tai myydään. Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, jos osaamista ja ammattitaitoa ei ole vielä riittävästi, vaan tällöin yrittäminen kannattaa siirtää hivenen tuonnemmaksi ja vahvistaa omaa osaamista.

Liikeideaa mietittäessä on tärkeintä, että sinun henkilökohtaiset valmiudet tukevat sitä. Monesti yrittäjän on syytä myös erikoistua siihen mihin hänellä on parhaat tiedolliset, taidolliset ja taloudelliset edellytykset. On tiedostettava liikeideaan ja yrittämiseen liittyen ne keskeiset tehtävät ja toimenpiteet, joiden kautta liikevaihtoa syntyy.

Yritystoimintaan liittyviä tukiprosesseja ovat usein mm. taloushallintoon ja kirjanpitoon sekä markkinoinnin suunnittelu ja yrityskuvaan liittyviä asioita. Tukiprosessit kannattaa monesti ulkoistaa alan ammattilaisille ihan yrittäjän omaa resursointiakin ajatellen. Tällöin yrittäjä pystyy keskittymään oleelliseen.

Myös yrittämiseen tarvittava ja annettava ajankäyttö on hyvä miettiä ja selvittää. Yrittäminen kun voi olla esimerkiksi sivutoimista päätoimisen palkkatyön rinnalla, tai sitten kokopäiväistä pääelinkeinoa. Joskus sivutoiminenkin yrittäminen vaatii paljon aikaa, varsinkin alussa, jotta markkinoilla olevat asiakkaat oppivat tuntemaan yrityksesi ja käyttämään sen palveluja ja/ tai tuotteita. Päätoimiselle yrittämiselle on aina pystyttävä puskuroimaan riittävästi aikaa, jotta markkinoille meno sekä asiakkuuksien kehittäminen tukee palveluiden ja/ tai tuotteiden myyntiä ja liikevaihtotavoitteita.

LIIKEIDEA JA TOIMINTA-AJATUS

Liikeidea kertoo, mitä varten yritys on tarkoitus perustaa, mikä on sen tehtävä, tuotteet ja palvelut, sekä mikä on yrittämisen tavoite ja päämäärä? Toiminta-ajatus on eräänlainen yrittäjäksi aikovan henkilön peruslinjaus sekä tiivistys itselle ja muille siitä, mitä on aikomus tehdä ja saavuttaa. Selkeä ja ytimekäs toiminta-ajatus auttaa alkavaa yrittäjää määrittelemään ytimekkäästi oman liiketoimintasuunnitelmansa ja kertomaan sen tarvittaessa ulkopuolisille toimijoille, esimerkiksi rahoittajalle.

UUDEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Yritysideoiden lähteitä voi olla monia. Se voi olla lähtökohtaisesti omaan osaamiseen ja ammattitaitoon perustuvaa, johon myös markkinoilla on kysyntää ja siihen kohdentuu käytönkulttuuria (tarvetta) ja ostovoimaa. Tämä on usein tavallisin ja myös tyypillisin tapa aloittaa yritystoiminta. Liiketoiminnan voi myös ostaa, jolloin vaihtoehtoina on ostaa toimiva yritys (osakekauppa), sen liiketoiminta (liiketoimintakauppa) tai osia siitä.

Myös valmiin liiketoiminnan ja toimintamallin hankkiminen eli franchising-yrittäjyys on toimiva tapa aloittaa yrittäjänä. Kyseisiä esimerkkejä ovat Kuopion seudulla esimerkiksi Koti-Pizza yrittäjyys, R-Kioski yrittäjyys, Alina Hoivatiimi yrittäjyys ja AD autohuoltoyrittäjyys. Nämä eri yrittämisen vaihtoehdot eivät ole toisensa poissulkevia vaan kaikilla tavoilla – omalla liikeidealla tai ostetulla liiketoiminnalla voi yrittämisessä menestyä.

Omalla yritysidealla liikkeelle

Oma yritysidea voi perustua yrittäjäksi aikovan kokemukseen tai oivallukseen. Työ- tai ammattikokemuksen perusteella syntyneet yritysideat ovat tyypillisimpiä mm. palvelualoilla, jolloin esimerkiksi parturikampaaja ryhtyy parturikampaamoyrittäjäksi ja autonkuljettaja liikenne- logistiikka-alan yrittäjäksi.

Myös harrastusten tai monipuolisten kontaktien kautta voi löytyä uusia yritysideoita. Yritysideaa kehitettäessä tärkeintä on miettiä erilaisia keinoja, miten erottua muista saman alan yrityksistä, mikä on sinun yrityksesi kilpailukyky, kilpailuetu ja millaisen lisäarvon sinun yritys tuo markkinoille ja asiakkaille? Nämä voi koskea muun muassa tavaraa, palvelua, toimintatapaa tai asiakaskohderyhmän valintaa.

Kysyntä (käytönkulttuuri ja ostovoima), tarjontatilanne (muut alalla toimivat yritykset) tai niiden muuttuminen voivat synnyttää markkinoille uuden tarpeen. Uusien markkinatarpeiden löytäminen ja niiden tyydyttäminen edellyttävät yritysympäristön valpasta seuraamista ja puutteiden havainnointia jatkuvasti. Yrittäjä, joka ensimmäisenä havaitsee uuden markkina-aukon, voi perustaa yritysideansa tämän aukon täyttämiseen. Parhaimmillaan yritysidean pohjalta syntyvä liikeidea tarjoaa ratkaisuja markkinoilla oleviin ongelmiin.

Täysin uusi liikeidea tai keksintö

Yritys voidaan perustaa täysin uuden liikeidean, tuotteen tai keksinnön kaupallistamiseksi. Tämä on toisinaan haastava tapa aloittaa yritystoiminta, koska monesti asiakkaiden käytönkulttuuria joudutaan itse rakentamaan ja kehittämään. Se on monesti sekä aikaa vievää, että rahaa vaativaa toimintaa. Myös ulkopuolisen rahoituksen saaminen saattaa alussa olla haastavaa, jolloin olisikin hyvä, että yrittäjällä itsellään olisi tällöin sijoittaa yritystoimintaansa omaa rahoitusta.

Liikeidea johon kohdentuu jo käytönkulttuuria

Tavallisin tapa aloittaa yritystoiminta on hyödyntää jo markkinoilla olevaa käytönkulttuuria, eli asiakkailla olevaa tarvetta joidenkin tuotteiden ja palveluiden osalta. Mutta toteuttaa se uudella tai erilaisemmalla tavalla, jolloin asiakkaatkin saavat itselleen jotakin lisäarvoa, verrattuna olemassa olevaan tarjontaan. Tai viedä palvelu ja/ tai tuote sellaiselle markkina-alueella jossa kysyntä on selkeästi suurempi kuin tarjonta. Toimintaa varten voi perustaa uuden ”neitseellisen” yrityksen tai mennä markkinoille yrityskaupan kautta (osakekauppa tai liiketoimintakauppa).

Toimivan yrityksen liiketoiminnan hyödyntäminen

Yritysostossa on kyse sekä ostetun yrityksen tai liiketoiminnan toiminnan jatkamisesta, sekä miten uusi yrittäjä pystyy parhaiten toteuttamaan oman suunnitelmansa haluamassaan bisneksessä. Sana ”bisnes” kuvaakin hyvin yrityskaupan luonnetta ostajan näkökulmasta: toimiva ”bisnes” sisältää kaikki ne elementit, joita yrittäjyydessä ylipäätänsä tarvitaan: kysyttyjä ja toimivia tuotteita/ palveluja, asiakkaita, valmiin aseman markkinoilla ja ennen kaikkea liikevaihtoa.

Yritystoiminta jatkuu tällöin uuden yrityksen tai omistajan roolissa, riippuen onko kysymys ollut liiketoiminta- vai osakekaupasta. Yrityksen ostajan on silti syytä muistaa, ettei markkinoita voi suoranaisesti ostaa, asiakassuhteet pitää yrityksen jatkajankin ansaita.