Pinnalla nyt

 • Vuoden Uusyritys turvaa maakunnan kärkialojen yritysten työvoiman saatavuutta. Lue lisää »
 • Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan. Lue lisää »

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelmalla (LTS) tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä. Se on mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen dokumentti, jossa ovat mukana pidemmän ajanjakson (3 – 4 vuotta) päämäärät ja määrälliset tavoitteet tulos, tase ja rahoituslaskelmien muodossa.

Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi mm.

 • tuotteen tai palvelut ja niiden ominaisuudet
 • asiakkaat (kuluttajat/ yritykset)
 • markkinoilla oleva nykyinen tarjonta ja sen vaikutus omiin tuotteisiin tai palveluihin
 • asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen ja käytön kulttuuri nyt ja tulevaisuudessa
 • yrittäjän tai yrittäjien koulutus, osaaminen ja kokemus alasta/ alalta
 • miten yritys aikoo mennä markkinoille ja tehdä asiakashankintaa.
 • Mahdolliset olemassa olevat asiakkuudet ja sopimukset
 • Mikä on yrityksen kilpailukyky ja kilpailuetu ja miten se muodostetaan?
 • Mitä lisäarvoa yrityksen tuotteet ja/ tai palvelut tuovat asiakkaille verrattuna olemassa oleviin?

Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös tulos, tase ja rahoituslaskelmien avulla kannattavuutta sekä rahamäärää joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen investointien ja käyttöpääomatarpeen osalta (käyttöpääomalla turvataan yrityksen maksuvalmius). Suunnitelmassa on hyvä tuodaan esille mahdollisuuksien lisäksi myös erilaisia riskitekijöitä jotka voivat vaikeuttaa yrityksen menestymistä.

Liiketoimintasuunnitelmasta voisikin leikkisästi todeta, että se on samanlainen tärkeä strateginen ohje (jota yrittämisessä operatiivisesti toteutetaan päämäärään pääsemiseksi), kuin leipurilla on kakkuresepti tai talonrakentajalla rakennuspiirustukset. Kun ohje tai resepti on hyvin suunniteltu ja sitä oikein noudatetaan ja tulkitaan, silloin tulos voi olla se mitä tavoitellaan.

Liiketoimintasuunnitelmalla myyt liikeideasi rahoittajille

Liiketoimintasuunnitelma on myös neuvottelutyökalu kun keskustellaan esimerkiksi rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai vaikka tavarantoimittajien kanssa. Sitä tarvitaan myös kun haetaan starttirahaa Pohjois-Savon TE-toimistosta, yritystukia Pohjois-Savon ELY-keskuksesta tai Maaseudun kehittämisyhdistys Kalakukko Ry:ltä.

Liiketoimintasuunnitelman avulla aloittava yrittäjä voi todistaa että yritys menestyy, kun tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Miten laadit liiketoimintasuunnitelman?

Liiketoimintasuunnitelman muoto voi olla vapaa, sen voi tehdä vaikka omalle Word-pohjalle tai PowerPoint pohjalle. Pohjois-Savon TE-toimiston järjestämillä yrittäjäkursseilla on mahdollisuus päästä ohjatusti laatimaan omalla liikeidealle liiketoimintasuunnitelmaa, jolloin liikeidean hahmottaminen liiketoiminnaksi voi hyvinkin helpottua.  Erilaisia liiketoimintasuunnitelma pohjia laskelmineen on löydettävissä myös netissä hakusanalla liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelman pohjaksi voi ottaa esimerkiksi seuraavanlaisen rakenteen:

 1. Liikeidean kuvaus
  Liikeidea kertoo mitä yritys tekee ja kenelle se myy tuotteitaan ja/ tai palveluitaan ja miten yritys toteuttaa nämä asiat. Mikä on liiketoimintasi kilpailukyky ja kilpailuetu suhteessa markkinoilla jo oleviin yrityksiin ja mitä lisäarvoa sinä annat asiakkaille (miksi he olisivat kiinnostuneita yrityksesi tuotteista ja palveluista?)
 2. Osaamisen kuvaus
  Yrittäjän ja työntekijöiden osaamisten täytyy tukea liiketoimintaa. Listaa koulutustaustat, työkokemukset ja vahvuudet sekä erilaiset henkilöstön kehittämistarpeet.
 3. Tuotteen ja/ tai palvelun kuvaus
  Kuvaa tuotetta ja/ tai palveluita kriittisesti asiakkaan näkökulmasta. Selosta tuotteen ja/ tai palvelun ominaisuuksia suhteessa jo olemassa oleviin, kuten esimerkiksi mikä on niiden kilpailukyky, kilpailuetu ja lisäarvo asiakkaille ja markkinoilla.
 4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet
  Kuvaile, ketkä ovat asiakkaitasi (kuluttajat/ yritykset), paljonko heitä on, missä he ovat, mikä on heidän käytönkulttuuri, ostotottumukset, ostovoima sekä millä perusteella he tekevät ostopäätöksen? Mikä on asiakkaan ongelma tai tarve, johon pystyt tuomaan ratkaisun tai lisäarvon?
 5. Toimiala ja sen tilanne
  Kerro toimialasta ja jo olemassa olevasta tarjonnasta. Tuotko alalle esimerkiksi innovatiivisuutta, asiakkaille lisäarvoa, muodostaako sinun tuotteesi tai palvelusi asiakkaille (yritykset) kilpailukykyä tai kilpailuetua? Analysoi olemassa olevien toimijoiden vahvuudet ja heikkoudet ja vertaa niihin omaa liikeideaasi. Pyri selvittämään myös miten asiakkaiden käytön kulttuuri ja ostotottumukset kehittyvät toimialassa ja miten toimia-ala ylipäätänsä kehittyy tai muuttuu tulevaisuudessa?
 6. Markkinoiden laajuus ja kehitys
  Kuvaa tuotteesi ja/ tai palveluiden markkinoiden asiakasmääriä, olemassa olevaa tarjontaa ja markkinoiden kehitysnäkymiä. Kerro mikä on markkina-alueesi (kunta, maakunta, lääni, Suomi, EU, globaalit markkinat), ja voiko liiketoimintasi laajentua muualle myöhemmin ja miten ja millä aikataululla se voisi tapahtua? Mitä esteitä markkinoille pääsylle tai laajentamiselle voi olla (mm. säädökset, rajoitteet, tullit sekä muut).
 7. Markkinointi ja asiakashankinta
  Millainen on yrityskuvasi, miten teet asiakashankintaa ja miten asiakkaat löytävät sinun yrityksesi kustannustehokkaasti ja helposti?  Miten hyödynnät sähköistä markkinointia vai onko printtimarkkinointi sinulle parempi? Paljonko markkinointiin pitää varata taloudellisia ja toiminnallisia resursseja ja miten huomioit ne alkurahoituksessa? Muista että markkinointi on myynnin keskeinen tukiprosessi joka mahdollistaa liikevaihdon synnyn.
 8. Mahdollisuudet ja riskit
  Yritystoimintaan liittyy monenlaisia mahdollisuuksia mutta myös riskejä. Analysoi liiketoiminnan molemmat tekijät lyhyellä (kuukausia aloituksesta) ja pitkällä (vuosia aloituksesta) aikavälillä, jotta asiat eivät tule sinulle eteen liian suurina yllätyksinä, ja pystyt niihin tällöin reagoimaan.
 9. Aineettomat oikeudet
  Suunnittele tärkeiden ideoiden suojausta immateriaalilainsää­dännön mukaisesti (mm. patentti, hyödyllisyysmallisuoja, tavaramerkki), näin voit paremmin turvata liiketoimintasi ja vähentää kopioinnin riskiä. Keksinnöllisten suojauksien kautta myös yrityksesi arvo voi nousta kun niillä on liiketaloudellista merkitystä. Myös salassapitosopimukset ovat yksi keino estää asiakkaita ja/ tai yhteistyökumppaneita kertomasta suojaamattomasta liikeideasta muille.