Työyhteisö- ja esimiestaidot ovat olennaisia sosiaalisia taitoja, joilla vaikutetaan tehokkaasti yhteistyön, kommunikaation ja yhteistyösuhteiden rakentumiseen työyhteisöissä ja verkostoissa. Näitä taitoja tarvitsevat niin yksinyrittäjät kuin työnantajayrittäjät sekä yritysten työntekijät. Työyhteisö- ja esimiestaidot kuuluvatkin kaikille työyhteisön jäsenille muodollisesta työroolista riippumatta, tosin painopiste tarvittavien taitojen välillä vaihtelee työyhteisöittäin.

Työyhteisö- ja esimiestaidot ovat keskeisiä myönteisen työilmapiirin ja tuotteliaan työyhteisön ja/tai laajemman verkoston luomisessa. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa taitojen kehittymisestä ja voivat tukea toisiaan niiden kehittämisessä. Yrittäjä tarvitsee työyhteisö- ja esimiestaitoja niin toimiessaan työnantajana kuin verkostoissa.

Olennaiset työyhteisö- ja esimiestaidot

Sekä yksinyrittäjille että työnantajayrittäjille keskeisiä työyhteisö- ja esimiestaitoja ovat viestintätaidot, tiimityöskentely sekä empatia ja tunneäly, ristiriitojen ratkaiseminen, verkostoituminen, muutoskyvykkyys,  kulttuurisensitiivisyys ja moninaisuus sekä ongelmanratkaisu ja päätöksentekotaidot sekä johtajuustaidot, suoriutumiskyvyn johtaminen ja sitouttaminen.

Viestintätaidot: aktiivinen kuunteleminen, ideoiden, odotusten ja toiveiden esittäminen selkeäsi ja ytimekkäästi sekä avoimuus erilaisille näkökulmille. Hyvät viestijät kertovat ajatuksistaan, antavat ja vastaanottavat rakentavaa palautetta sekä ratkovat ristiriitoja hienovaraisesti ja lisäarvoa tuottavasti. Hyvät viestintätaidot helpottavat ymmärtämistä, edistävät avoimuutta ja myönteistä työilmapiiriä.

Tiimityöskentelytaidot: vastuiden ja tehtävien jakaminen, yhteistyökyky, luotettavuus sekä suunnittelu-, organisointi- ja koordinointitaidot. Toisten roolien ymmärtäminen ja kunnioittaminen, oman asiantuntijuuden hyödyntäminen ja yhteistyö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyön vaaliminen ja osallisuuden tukeminen. Tiimin johtamisen tavoitteena on varmistaa, että tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä tehokkaasti ja saavuttavat tavoitteensa.

Empatia ja tunneäly: empatia on kykyä ymmärtää ja eläytyä toisten tunteisiin, asettua toisen asemaan. Tunneäly on kykyä tunnistaa omat ja toisten tunteet sekä vastata niihin tarpeellisella tavalla. Sosiaalisesti älykkäät työyhteisön jäsenet pystyvät rakentamaan positiivisia suhteita navigoimalla haastavissa tilanteissa sensitiivisesti ja tahdikkaasti. Yhdessä tunneäly ja empatia auttavat rakentamaan luottamusta, vaalimaan myönteisiä ihmissuhteita sekä luomaan kannustavia ja tukea antavia työyhteisöjä.

Ristiriitojen ratkaiseminen: ristiriitoja ilmenee kaikissa työpaikoissa, niinpä kaikilla työyhteisön jäsenillä pitäisi olla kyky kohdata ja käsitellä vaikeita tilanteita. Ristiriitojen ratkaisemiseen kuuluu kaikkien asianosaisten aktiivinen kuuntelu, kompromissien etsiminen, yhteistä hyvää ja hyötyä tuovien ratkaisujen etsiminen. Ristiriitojen ratkaisutaidolla vältetään konfliktien kärjistyminen, turvataan työyhteisön toiminta ja ylläpidetään työyhteisön harmoniaa.

Verkostoituminen: verkostoituminen on yhteydenpitoa saman toimialan yrittäjien kanssa. Yhteydenpito on osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin niin fyysisesti kuin digitaalisesti. Verkostoituminen on tiedon jakamista ja siksi merkittävää ammatillisessa kasvussa.

Muutoskyvykkyys: joustavuutta ja mukautumista, avoimuutta uusia ideoita kohtaan, muutoksen vastaanottamista ja vaikeuksista takaisin ponnahtamisen taitoa. Dynaamisissa työympäristöissä toimiminen edellyttää kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja joustavuutta omissa asenteissa. Mukautuvat yrittäjät navigoivat tehokkaasti läpi muutosten; tarttuvat haasteisiin ja hyödyntävät niitä. Taitavat työnantajayrittäjät hyödyntävät muutostilanteita työntekijöiden sitouttamisessa.

Kulttuurisensitiivisyys ja moninaisuus: tietoisuus kulttuurieroista, hienotunteinen ja kunnioittava lähestyminen erilaisiin taustoihin, näkökulmiin ja arvoihin. Kulttuuritietoisuuden kehittäminen vahvistaa osallisuuttaa ja edistää tunnetta kuulumisesta työyhteisöön sekä vahvistaa yhteistyötä.

Ongelmanratkaisu: työyhteisön jäsenet kohtaavat monenlaisia haasteita ja ongelmia työpaikalla. Ongelmanratkaisutaitoja ovat ongelman tunnistaminen ja analysointi, ratkaisujen muotoileminen sekä tehokkaiden toimintatapojen toteuttamista/jalkauttamista. Työyhteisöt, jotka lähestyvät ongelmia ratkaisukeskeisesti voivat löytää haasteisiin innovatiivisia ja käytännöllisiä ratkaisuja.

Päätöksentekotaidot: harkittuja ja oikea-aikaisia päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Päätöksentekotaitoon kuuluvat olennaisen informaation kokoaminen, vaihtoehtojen analysoiminen, potentiaalisten lopputulosten pohdinta sekä punnittujen arvioiden tekeminen. Päätöksenteko on riskien arviointia. Päätösten tulee mukailla yrityksen tavoitteita ja päämääriä.

Johtajuustaidot: aloitteellisuus, itsen ja muiden motivointi sekä toiminnan ohjaaminen kohti tavoitteita. Johtajuustaitoihin kuuluu selkeän vision asettaminen, suunnan näyttäminen ja työyhteisön jäsenten motivoiminen ja voimaannuttaminen. Johtajuustaidoilla ohjataan itseä ja työyhteisön jäseniä saavuttamaan yrityksen tavoitteet.

Suoriutumiskyvyn johtaminen: työnantajayrittäjä on vastuussa työntekijöiden suoriutumiskyvyn arvioinnista ja sen kehittämisestä yhteistyössä työntekijän kanssa. Suoriutumiskyvyn johtamiseen kuuluu selkeiden odotusten asettaminen, palautteen antaminen sekä kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksien tukeminen. Suoriutumiskyvyn johtamiseen sitoutuneessa työyhteisössä vaalitaan jatkuvaa kehittymistä ja tuetaan työntekijöitä saavuttamaan täysi potentiaalinsa.

Sitouttaminen: työyhteisön jäsenten työpanoksen tunnistaminen ja tunnustuksen antaminen edistää työntekijöiden kokemusta työn merkityksellisyydestä. Taitavat työnantajayrittäjät osaavat innostaa ja motivoida työyhteisöään parhaaseen tulokseen.

 

Yrittäjän työyhteisö- ja esimiestaidot ovat olennainen osa tuottavan ja sitoutuneen työyhteisön luomisessa. Työyhteisö- ja esimiestaitoja kehittämällä ja vahvistamalla yrittäjä voi vaikuttaa ammatillisiin suhteisiin, luoda myönteisen työilmapiirin, lisätä työyhteisön jäsenten työtyytyväisyyttä ja yrityksensä taloudellista menestystä. Yrittäjä voi kehittää taitojaan reflektoimalla omia ajatusmallejaan ja toimintatapojaan, pyytämällä palautetta työyhteisön jäseniltä, kollegoilta ja yhteistyökumppaneilta sekä kehittämällä ammattitaitoaan erilaisilla koulutuksilla.  Työyhteisö- ja esimiestaitojen kehittämiseen yrittäjä voi saada tukea esimerkiksi yritysvalmentajalta tai yrityskummilta.

 

Blogitekstissä on hyödynnetty ChatGPT:tä. Teksti on vapaasti suomennettu ja sitä on täydennetty kirjoittajan aiempien tietoja pohjalta.