Tunteet ovat mukana kaikissa tuntevien ja kokevien ihmisten arjessa ja arjen vuorovaikutustilanteissa, myös yrittäjän työssä. Asiakkaat, yhteistyökumppanit, muut sidosryhmien jäsenet sekä mahdolliset työyhteisön jäsenet kohtaavat toisensa arjessa aina oman tunnemaailmansa kanssa. Tunteilla on taipumus tarttua ja voimistua ihmisten välillä. Vähintäänkin asiakkaan, yhteistyökumppanin ja työyhteisön jäsenten tunteet herättävät meissä vastareaktion. Työ ja siihen kytkeytyvät ihmissuhteet herättävät meissä aina jonkinlaisia tunteita. Pystymme hallitsemaan paremmin tunnereaktioitamme, kun ymmärrämme, mistä ne kumpuavat.

Tunnetaidot ovat tärkeitä työelämässä juuri siksi, että tunteet ovat jatkuvasti läsnä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tunnetaidot vaikuttavat työstä suoriutumiseen, itseilmaisuun, stressinhallintaan ja päätöksentekokykyyn. Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Hyvät tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja mielenterveyden perusta. Keskeinen tunnetaito on omien tunteiden havaitseminen ja erottaminen ne esimerkiksi asiakkaan tai kollegan tunteista.

Tunnetaidot työn tuoksinassa

Itsessä ja toisissa heräävien tunteiden, etenkin haastavien sellaisten havaitseminen ja tunnistaminen, ymmärtäminen ja niistä irti päästäminen ovat tunnetaitoja, jotka helpottavat ihmisten välistä kanssakäymistä. Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttavat hahmottamaan myös toisten tunteita, mikä on oleellinen osa vuorovaikutustilanteissa toimimista, vaikkakin työssä jokainen on vastuussa omista tunteistaan.

Työn pyörteissä, kanssakäymisessä työkavereiden ja asiakkaiden kanssa tarvitaan taitoja säädellä tunteita. Säätelyä on esimerkiksi tunteiden ilmaiseminen sopivalla tavalla tilanteeseen nähden. Käytännössä tunteiden ilmaisu tarkoittaa haastavien tunteiden, kuten pettymyksen tai suuttumuksen ilmausten lieventämistä ja vähentämistä. Myönteisiä tunteita on puolestaan hyvä vahvistaa tuomalla niitä esiin esimerkin antamalla positiivista palautetta.

Yrittäjä esimiehenä, yhteistyökumppanina, tavaroiden ja palveluiden tuottajana/tarjoajana vaikuttaa omilla tunnetaidoillaan työpaikan sekä asiakas- ja yhteistyösuhteiden tunneilmastoon. Yrittäjän tehtävänä on innostaa ja edistää myönteistä vuorovaikutusta. Myönteinen vuorovaikutus rakentaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, mikä vahvistaa työyhteisön, kumppanuusverkostojen ja asiakkaiden hyvinvointia. Yrittäjän onkin ajoittain hyvä pohtia, millaisia tunteita itse vie työpaikalle ja tapaamisiin, millaisia tunteita kokee työpäivän aikana ja miten se vaikuttaa asiakkaisiin ja työyhteisöön.

Tunnetaidot auttavat ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita sekä hillitsemään itseä tarpeen mukaan. Yrittäjälle tunnetaidot ovat tärkeitä, koska niiden avulla hän pystyy tunnistamaan omia tarpeitaan ja toimimaan jämäkästi silloin, kun omat rajat meinaavat ylittyä. Tunnetaidot auttavat yrittäjää tekemään tietoisia valintoja siitä, mihin suuntaan hän haluaa yrittäjänä kulkea. Tunnetaitojen avulla yrittäjä voi ottaa välimatkaa omiin tunteisiin ja arvioida, missä tilanteissa tunteiden mukaan toimiminen vie yritystä haluttuun suuntaan ja missä tilanteissa ei. Toisin sanoen tunnetaitojen avulla yrittäjä huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja yrityksensä hyvinvoinnista.

Tunnetaitojen vahvistaminen

Tunnetaidot ovat kirjaimellisesti taitoja, joita voi kehittää kuten mitä tahansa muitakin taitoja. Tunnetaitoja on siis mahdollista oppia ja vahvistaa läpi elämän. Toimimattomat taidot voivat muuttua toimivimmiksi ja hyvät taidot entistä toimivammiksi. Tunnetaidot ovat merkittävä voimavara mielekkään arjen rakentumisessa, joten niitä kannattaa vahvistaa, olipa tämänhetkiset taidot, millaiset tahansa.

Tunnetaitoja voi vahvistaa oheisen prosessin avulla:

  • Kiinnitä huomiota tunteisiisi. Millaisia tunteita tunnistat? Onko sinulla sanoja tunteille?
  • Opettele hyväksymään kaikenlaisia tunteita; haastavia ja miellyttäviä. Tunteet itsessään eivät vahingoita ketään eikä niitä sen takia tarvitse kieltää itseltään.
  • Anna itsellesi lupa ilmaista kaikenlaisia tunteita tilanteeseen ja asiayhteyteen sopivalla tavalla.
  • Pohdi keinoja säädellä tunteitasi ja käyttäytymistäsi tilanteissa, joissa tunteiden ilmaisua on syytä rajoittaa. Kerro itsellesi, että olet huomannut tunteesi ja palaat siihen tarvittaessa myöhemmin.
  • Tunteet ovat viestintuojia, joilla on meille aina jotain kerrottavaa; ne pyrkivät ohjaamaan meitä oikeaan suuntaan elämässä. Opettele arvostamaan omia tunteitasi, pysähdy kuuntelemaan niitä ja ottamaan niiden välittämät viestit vastaan.

Tunnekuorman purkaminen

Yrittäjä voi joutua kohtaamaan asiakkaiden voimakkaitakin tunteita ja samalla tukahduttamaan aitojen tunteiden ilmauksia. Yrittäjä kokee onnistumisen iloa, turhautumista vastoinkäymisten edessä, ärtymystä hankalissa tilanteissa, iloa, myötätuntoa ja surua asiakkaan puolesta. Yrittäjä voi kokea myös riittämättömyyden tunteita tai huonoa omaatuntoa, kun asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin ei aina pysty vastaamaan. Aitojen tunteiden peittäminen ja kielteisten tunteiden kohteena oleminen aiheuttaa kuormitusta ja stressioireita.

Asiakassuhteessa vuorovaikutus ei ole vastavuoroista, vaan ammattiroolissa yrittäjä on suuremmassa vastuussa vuorovaikutuksen laadusta, ja käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti silloinkin, kun vastapuoli ei. Tunnekuormaa syntyy erityisesti pitkissä asiakassuhteissa ja muissa työhön liittyvissä suhteissa mutta myös kertakohtaamisella. Kuormitus sinänsä ei ole haitallista, koska kuormitusta syntyy aina työtä tehdessä. Olennaista on se, miten yrittäjä pääsee purkamaan syntynyttä kuormaa.

Arjen tilanteiden nostattamia tunteita voi tutkiskella ja tunnekuormaa purkaa esimerkiksi oheisen tehtävän avulla:

  1. A) Palaa johonkin hankalan tunteen herättäneeseen tilanteeseen mielessäsi. Mitä tapahtui? Mitä ajattelit tilanteessa? Missä kohtaa kehoa tunne tuntui?

Kun olet vastannut kysymyksiin mielessäsi tai kirjoittamalla ne ylös, hengitä rauhallisesti nenän kautta sisään ja ulos. Syvien hengitysten avulla karista tunne pois.

  1. B) Palaa sitten johonkin myönteisen tunteen herättäneeseen tilanteeseen mielessäsi. Mitä tapahtui? Mitä ajattelit tilanteessa? Missä kohtaa kehoa tunne tuntui? Kylve tunteessa säilyttääksesi sen ja nauti siitä.

Tekstissä on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Kaikki tunteet kuuluvat työelämään – työpaikan hyvä tunneilmasto auttaa kohtaamaan negatiivisia tunteita rakentavasti – SuPer verkkolehti (superlehti.fi)

Yrittäjän työkirja hyvään elämään TTL_978-952-391-028-7.pdf (julkari.fi)

Tunnetaidot tukevat työssä – MIELI ry

Tunnetaidot – YTHS